โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ศรีจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชิษณุภูมิ หาญพละ
ครู คศ.2

นางสาวเจนจิรา อยู่เย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ เผ่าทอง
ครูผู้ช่วย