โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชิษณุภูมิ หาญพละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรพิน อุบลเฉลา
ครู คศ.3

นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุล
ครู คศ.2

นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงษ์
ครู คศ.2

นางสาววิมล ใจพราหมณ์
พนักงานราชการ