โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัจฉรา ประภูสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ เจือจาน
ครู คศ.2

นางสาวอรนุช สุขประสงค์
วิทยากรพิเศษ