โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทพัทธ์ สุธาเรืองสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชนีวรินทร์ มีสมมนต์
ครู คศ.3

นายพรสวรรค์ อสุชีวะ
ครู คศ.2

นางวรวรรธ์น เพ็งขำ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ สุขกิจ
ครูผู้ช่วย