โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชฎา ศิลมั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา ปาปะโลม
ครู คศ.2

นายจุมจินต์ สลัดทุกข์
ครู คศ.3

นางสาวพจนา ยาคำ
ครู คศ.1

นางสาวจิตตรา ตุธรรมมา
พนักงานราชการ