โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมยงค์ หงษ์ศรีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา ศรีปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวอิศรา บูชาบุญ
ครู คศ.2

นางสาวบุญชนก ศิลทอง
ครู คศ.1