โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ (02)5169269
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนริศรา อนุเวชวรางค์กูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรวรรณ ชิตกร
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาภรณ์ สุขประสม
ครู คศ.2

นางสาววิไลพร วงค์สระคู
ครู คศ.1

นายอัครวิทย์ โพธิ์ไทร
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนชื่น
ครูผู้ช่วย