โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนริศรา อนุเวชวรางค์กูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรวรรณ ชิตกร
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาภรณ์ สุขประสม
ครู คศ.2

นางสาววิไลพร วงค์สระคู
ครู คศ.1

นายอัครวิทย์ โพธิ์ไทร
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนชื่น
ครูผู้ช่วย