โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ปฐมวัย

นางอรนุช ธาระพุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวยุกตนันท์ หวานฉ่ำ
ครู คศ.2

นางสาวเปรมปวีร์ ปุลินเลิศพงศ์
ครู คศ.1

นางจารุตรี ศรีปัญญา
ครู คศ.2

นางอังคณา พร้อมเชื้อแก้ว