โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 13
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 19
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน 17
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน 22
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค๋ 17