โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน (คน) รวมทั้งสิ้น (คน)
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1 1 12 11 23
อนุบาลปีที่ 2 2 16 24 40
อนุบาลปีที่ 3 2 24 23 47
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 27 23 50
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 41 28 69
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 29 23 52
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 25 29 54
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 34 36 70
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 34 43 77
รวม 18 242 240 482
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 43 103
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 45 30 75
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 30 41 71
รวม 9 135 114 249
รวมทั้งสิ้น 27 377 354 731
 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) รวมทั้งสิ้น  731  คน