โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    ๑. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา/แก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
    ๒. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
    ๓. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญา สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
    ๔. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมและชุมชน มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม     มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๕. จัดภูมิทัศน์ อาคารเรียน เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 
 
เป้าหมาย
    ผู้เรียน
         ๑. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         ๒. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ์
         ๓. มีความรู้ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและประกอบอาชีพได้
         ๔. มีทักษะและกระบวนการที่จำเป็นในความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะความคิด ทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
         ๕. รักท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย
         ๖. มีจิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ๗. เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความมุมานะสู่ความสำเร็จ