โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชนด้านการเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานสากล เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญาของโรงเรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิทยา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความเป็นไทย