โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ  เคร่งครัดวินัย  
   ใส่ใจเทคโนโลยี   มีภูมิปัญญาเลิศล้ำ   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิทยา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความเป็นไทย