โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
เลขที่ 6/11 หมู่ที่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02-0886355
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) เดิมชื่อโรงเรียนคลองหลวงเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญ    เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2499
                   นายโสภณ ตันหลำบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 35 คน โดยอาศัยอาคารเรียนวัดบางขัน เป็นการชั่วคราว
                   ปีงบประมาณ 2500 ได้รับงบประมาณ 48,000 บาท สร้างอาคารเรียนขนาด 7 x 27 เมตร ในที่ดินของขุนสระวาสีสุวัตร ซึ่งบริจาคให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 ไร่ 90 ตารางวา
                   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2500  ย้ายสถานศึกษาที่โรงเรียนจากโรงเรียนวัดบางขันมาที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6/11  หมู่ 8  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี
                   ปี พ.ศ. 2503  ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนขนาด 8 x 45 เมตร (จำนวน 5 ห้องเรียน แบบวันครู 2502)
                   ปี พ.ศ. 2506  ทางราชการได้ประกาศให้โอนเป็นโรงเรียนประถมปลาย อยู่ในเกณฑ์บังคับ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2509   นายโสภณ              ตันหลำบุตร ย้ายไป และนางฉัตร  อ่อนสำลี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                   ปี พ.ศ. 2510 นางฉัตร อ่อนสำลี ย้ายไป นายโสภณ   ตันหลำบุตร กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เหมือนเดิม
                   ปี พ.ศ. 2516 นายโสภณ ตันหลำบุตร ครูใหญ่ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา ส่วนอำเภอคลองหลวง นายสุธรรม  สังข์เมือง ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
                   ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนให้เข้ากับสำนักคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา 2523
                   ปี พ.ศ. 2524 นายสุธรรม  สังข์เมือง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคลองสอง นายดวง ปั้นดี เป็นครูใหญ่แทน ต่อมานายดวง   ปั้นดี ย้ายไป นายจรูญ  บู่บาง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2524
                   วันที่   1   กรกฎาคม   พ.ศ.  2529  นายจรูญ   บู่บาง   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน       จารุศรบำรุง   นายสุชาติ    แก้วฉาย   มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ได้ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู   ภารโรง และกรรมการศึกษา
                   ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ทั้งบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และแรงงาน ส่วนทางด้านวิชาการ สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้ประเมินผลไว้ เมื่อปีการศึกษา 2528 อยู่ในอันดับท้าย ๆ (10 อันดับสุดท้ายของโรงเรียนทั้งหมด 174 โรงเรียน)   ต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิธีการบริหารงานวิชาการ ในปีการศึกษา 2529 งานวิชาการดีขึ้นตามลำดับแต่ยังต้องปรับปรุงต่อไปเพราะยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
                   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ได้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยรื้อถอนอาคารแบบเรียน กรมสามัญ ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520  และรื้อถอนโรงอาหาร แล้วนำไปซ่อมแซมและต่อเติมโรงฝึกงาน เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร แต่การก่อสร้างต้องล่าช้า เพราะต้องถมดินบริเวณที่จะสร้างอาคารเรียน เพื่อฝังท่อทำทางเข้าแบบมาตรฐาน โดยใช้งบประมาณจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบ
                   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2531  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ สปช. 105 (พิเศษ)
 ของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 1,300,000 บาท  โดยนายวิมล    ยิ้มละมัย และนายชูวงศ์ ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
                   วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ทำพิธีมอบอาคารเรียนโดย นายวิมล ยิ้มละมัย ผู้แทนจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้มอบ  นายสมชัย  วุฒิปรีชา  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ และมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา
                   ปี พ.ศ. 2533 ได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนอีก 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
                   วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2533  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนชนะเลิศระดับจังหวัด  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
                   ปี  พ.ศ.  2536   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  6  ห้องเรียน  เป็นเงิน   1,675,000   บาท
                   ปี พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ  เป็นเงิน  2,988,709.50  บาท              สร้างอาคารเรียนแบบ  105  พิเศษ  2  ชั้น  จำนวน  8  ห้องเรียน
                   ปี  พ.ศ.  2551  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.2/28  จำนวน  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  บันได  2  ข้าง  เป็นเงิน  6,098,000  บาท
                   ปี พ.ศ.2553  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  โดยการนำของนายชาญ  พวงเพ็ชร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้อนุมัติงบประมาณ  จำนวน  13,487,000  บาท  (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  คสล.4  ชั้น  18  ห้องเรียน 
                   ปี  พ.ศ.2556  นายอุดม  ภาคีผล  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  บริจาคงบประมาณ  จำนวน  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)  เพื่อจัดสร้างสนามฟุตซอล
                   ปี  พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  255,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรับปรุงอาคาร  (ปูพื้นกระเบื้อง)  อาคารเรียน           แบบ  สปช.2/28
                   ปี  พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  199,300  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (งบประมาณรายการกระตุ้นเศรษฐกิจ)  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนหลังที่  1
                   ปี  พ.ศ.2560  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  392,200  บาท  (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  จากงบกองทุน  อ.จารุณี  สังข์เมือง  เพื่อสร้างห้องประชุมใต้อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปี  พ.ศ.2560  วันที่  13  มิถุนายน  2560  วางตะแกรงไวเมท  เดินท่อและเทคอนกรีต  บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน  (หลังประตูฟุตบอล  ,  บริเวณด้านข้างอาคารอนุบาล  และด้านหน้าอาคาร  2)  งบประมาณ  จำนวน  232,250  บาท  (สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ปี  พ.ศ.2560  วันที่  19  กรกฎาคม  2560  วางท่อระบายน้ำบริเวณด้านทิศใต้อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  (วางระบบถังแซค , ท่อน้ำดี  น้ำเสีย ,  เทพื้น  คสล.  รอบถัง  จำนวน  8  ตรม.  เทพื้น  คสล.  ทางเข้า  จำนวน  10  ตรม.)  งบประมาณ  จำนวน  45,000  บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปี พ.ศ.2560  (วันที่  31  สิงหาคม  2560)  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  89,100  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา  (ซันดิว)  เทพื้น  คสล.แนวถนนบริเวณด้านหน้าอัฒจันทร์  กว้าง  3  เมตร  ยาว  66  เมตร  หน้า  0.12  เมตร
วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  นางอุไร  ปิ่นแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องจากนายสุชาติ    แก้วฉาย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ
ปี  พ.ศ.2560  (วันที่  1  พฤศจิกายน  2560)  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  360,000  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา  (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)  เทพื้นที่ คสล.บริเวณหน้าโรงเรียน  กว้าง  24.5  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.12  เมตร  คิดเป็นพื้นทั้งหมด  920  ตรม.
ปี พ.ศ.2560  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  62,000  บาท  จากเงินบริจาค (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)  ทำรั้วตาข่ายบริเวณหน้าโรงเรียน  รั้วสูง 2 เมตร  ยาว  48  เมตร  ประตูเข้า – ออก  จำนวน  2  บาท  ยาว  6  เมตร  สูง  190  เมตร  (วันที่  28  พฤศจิกายน  2560)
                   ปี  พ.ศ.2561  (วันที่  5  มี.ค.  2561)  ได้รับงบประมาณ จำนวน  689,706.50  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา  (เงินบริจาค)  สร้างห้องประชุม  อาจารย์จารุณี  สังข์เมือง  บริเวณชั้นล่าง  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ขนาดพื้นที่  598.50  ตร.ม.
                   เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  นางณัชธิญา  ปัทมทัตตานนท์  ได้รับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๖๙  (คลองหลวง)  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
 ที่  159/2561  สั่ง  ณ  วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561
                      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๕๘,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) สร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน  มีความ ยาว   ๑๒.๕๐  เมตร  สูง  ๒.๒๐  เมตร